Sổ đựng 160 card, bìa trơn

Đơn vị: Cái

0908.150.636