Phiếu xuất – nhập kho A4

Đơn vị: cuốn

0908.150.636