Phiếu xuất – nhập kho 3 liên 13x19cm

Đơn vị: cuốn

0908.150.636