Phiếu xuất – nhập kho 2 liên A4

Đơn vị: cuốn

0908.150.636