Phiếu thu – chi 2 liên

Đơn vị: cuốn

0908.150.636