Giấy note mũi tên 5 màu nhựa TTH

Đơn vị: xấp

0908.150.636