Giấy note 5 màu giấy Pronoti

Đơn vị: xấp

0908.150.636